Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Sidzikauskas Vaclovas, s. Bernardo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 1 ap.-2

Vardas, pavardė, tėvavardis: Sidzikauskas Vaclovas, s. Bernardo
Gimimo metai: 1893 m.
Registracijos data: 1941-04-04
Archyvinis bylos nr.: 2
Registracinis bylos nr.: 3608
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 40
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Intiligent“
Bylos sudarymo metai: 1940 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: NKGB Kauno m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Intelligent“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1940 m. gruodis
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: pasitraukė į Vokietiją
Archyvinis bylos nr.: 2
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1893 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: juristas, diplomatas
Kalbų mokėjimas: vokiečių, prancūzų, anglų, lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Intelligent“ buvęs buržuazinės Lietuvos užsienio reikalų ministerijos valdininkas. Nuo 1922 m. iki 1931 m. dirbo Lietuvos pasiuntiniu Vokietijoje, nuo 1931 m. iki 1934 m. tokiose pat pareigose Anglijoje. Po to grįžo į Lietuvą, kur užėmė vadovaujamas pareigas prekybinėje organizacijoje. 1941 m. vasarį pasitraukė į Vokietiją. Asmens bylos medžiaga yra istoriškai vertinga.

Papildoma informacija:

Savo atsiminimuose V. Sidzikauskas rašė, kad 1940 m. būdamas Kaune pakliuvo į NKVD pinkles buvo siekiama jį užverbuoti: „[...] mano inkvizitorius pradėjo dėstyti, kokie buvo tie „svarbūs reikalai“, kurie mane, jo lydimą, atvedė į policijos nuovadą. Tai buvo noras, anot jo, priversti mane duoti apčiuopiamą lojalumo „liaudžiai“ įrodymą. "[...] gausite tam tikrus pavedimus ar uždavinius, o kai būsite juos atlikęs, ir vėl susitiksime. Galėsite turėti butą, kokį tik norėsit, o ir Tamstos alga „Lietūkyje“ bus tokia, kad pinigų Jums netrūks“. Atsakiau, kad jis kreipiasi ne tuo adresu [...]. [...] Kiek patylėjęs, jis padavė man popieriaus lapą ir liepė rašyti tai, ką jis [...] pradėjo diktuoti. Parašęs „Aš (pavardė ir vardas), niekieno neverčiamas, savo laisva valia pasižadu...“, aš sustojau rašęs ir pasakiau, kad, deja, tokių dalykų rašyti aš nemoku ir nerašysiu.

V. Sidzikauskas nenorėdamas bendradarbiauti ir įtardamas, kad NKVD jį gali suimti, pradėjo slapstytis ir netrukus pasitraukė į Vokietiją.

Šaltiniai:

Vaclovas Sidzikauskas, Lietuvos diplomatijos paraštėje, Vilnius: Vaga, 1994, p. 189-196.