Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Agentų sąrašas

Papildomas žodynėlis

Pradedame dalimis skelbti vieną iš dokumentų, kuriuos 2012 metų pradžioje Valstybės saugumo departamentas perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. Tai KGB agentų archyvinių bylų registracijos žurnalas (toliau – žurnalas).

1987 metais pradėtame pildyti žurnale pateikti duomenys apie agentus, informatorius ir kitus slaptuosius KGB bendradarbius, verbuotus įvairiais laikotarpiais nuo 1940 iki 1979 m. Nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus papildomus archyvinius ir įvairius kitus šaltinius apie sąraše esančius asmenis, nustatyta, kad dalis užverbuotųjų nedirbo kaip agentai. Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad kai kurie asmenys buvo įtraukti į sąrašą operatyviniais ar kompromitavimo tikslais. Sovietinis saugumas kartais (ginkluotos rezistencijos laikotarpiu net dažnai) sąmoningai skleisdavo informaciją apie žmogaus tariamą bendradarbiavimą su KGB.

Žurnale pateikti agento asmens duomenys, slapyvardis, verbavimo metai, asmenį verbavęs saugumo padalinys, archyvinės bylos numeris.

Registracijos žurnalo duomenys bus viešinami dalimis, ne daugiau kaip po dvidešimt asmenų kas dvi savaites, nes sąrašas bus specialistų kruopščiai tiriamas siekiant nustatyti kiekvieno minimo žmogaus bendradarbiavimo aplinkybes ir konkrečią veiklą. Preliminarūs sąrašo tyrimai parodė, kad asmens kaip agento įrašymas į žurnalą dar savaime nereiškia, jog užverbuotas asmuo iš tikrųjų bendradarbiavo su sovietinio saugumo struktūromis ir vykdė aktyvią agentūrinę veiklą, todėl, siekiant išvengti klaidų, bus tikrinamas kiekvienas žurnale įrašytas asmuo. Šiame žurnale yra 1669 pavardės, kas sudaro tik nedidelę slaptų bendradarbių dalį, nes jų per visą sovietmetį Lietuvoje buvo apie šimtas tūkstančių.

Siekiant kuo tiksliau ir išsamiau pateikti informaciją, šalia duomenų, pateiktų apie asmenį registracijos žurnale, bus pateikiami duomenys iš agento kortelės, taip pat duomenys iš kitų šaltinių.

Nebus skelbiamos pavardės tų asmenų, kurių tapatybės yra saugomos remiantis Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymu.


Atnaujinta 2017-10-19: Agentų pranešimų viešinimasAgentų paieška:


Nr. Pavardė, Vardas, tėvavardis Pseudonimas Gimimo data
1550. Petroševičius Pranas, s. Juozo „Janis“ 1915 m.
1551. Tamašauskas Vaclovas, s. Prano „Šermukšnis“ 1920 m.
1552. Truskauskas Petras, s. Vinco „Vint“ 1923 m.
1553. Rimkus Juozas, s. Motiejaus agentas „Puškin“ 1925 m.
1554. Stračanskij Fima Samuilovič agentas „Leopold“ 1920 m.
1555. Elinas Meer Leizerovič agentas „Volgin“ 1910 m.
1556. Žiedas Julius, s. Juozo „Balandis“ 1915 m.
1557. Kraukšlys Jonas, s. Juozo „Obuolys“ 1929 m.
1558. Jašinskas Petras, s. Kosto „Keršintojas“ 1914 m.
1559. Abišala Vaclovas, s. Juozo agentas „Janovskij“ 1921 m.
1560. Drespa – Chomanas Eduard Francevič „Bruno“ 1931 m.
1561. Šimkūnas Vladas, s. Nikodemo agentas „Takas“ 1917 m.
1562. Labukas Juozas, s. Jono „Daktaras“ 1894 m.
1563. Ežerskis Vladas Juozovič „Šimutis“ 1923 m.
1564. Borisas Boleslovas, s. Mykolo „Belyj“ 1921 m.
1565. Moor Jakov Jakovlevič „Sergejev“ 1935 m.
1566. Šarka Juozas, s. Prano „Lapė“ 1912 m.
1567. Beniušis Juozas Pranovič agentas „Algis“ 1923 m.
1568. Budrys Algimantas – Jonas, s. Jeronimo „Petraitis“ 1928 m.
1569. Maleckas Stepas, s. Kazio agentas „Stepanov“ 1920 m.
1570. Kairys Petras, s. Jono „Nemanas“ 1920 m.
1571. Rimas Kazys, s. Igno agentas „Dragūnas“ 1923 m.
1572. Micevičius Petras Petrovič „Orlov“ 1923 m.
1573. Polujanskas Jurgis, s. Juozo agentas „Krasnov“ 1908 m.
1574. Juška Antanas, s. Jokūbo agentas „Jokūbas“ 1902 m.
1575. Stankevičienė Salomėja, d. Broniaus „Arūnas“ 1915 m.
1576. Velička Aleksandras, s. Prano „Strazdas“ 1928 m.
1577. Mimas Vladas, s. Stasio „Alksnis“ 1928 m.
1578. Strolia Antanas, s. Jono „Beržas“ 1916 m.
1579. Mikalauskaitė Nina Raimondovna „Rasaitė“ 1920 m.
1580. Kriūnas Juozas, s. Petro „Lydeka“ 1917 m.
1581. Jankauskas Jonas, s. Alekso agentas „Ąžuolas“ 1926 m.
1582. Mažeikis Vladas, s. Juozo „Vanagas“ 1922 m.
1583. Martaller Aleksandr Aleksandrovič „Strela“ 1926 m.
1584. Janulis Adolfas – Algirdas Adomovič „Najkauskas“ 1926 m.
1585. Karalius Vladislovas Vladislavovič agentas „Krylov“ 1926 m.
1586. Ringys Alfonsas, s. Antano „Laisvūnas“ 1922 m.
1587. Bardauskas Stasys, s. Stasio „Dubov“ 1928 m.
1588. Radavičius Stasys, s. Stasio agentas „Juozas“ 1923 m.
1589. Mieldažys Antanas Jakubovič „Jurgis“ 1907 m.
1590. Leščikienė Augustina, d. Antano „Jablonskaja“ 1924 m.
1591. Juodis Antanas, s. Juozo „Šurkus“ 1917 m.
1592. Ruškys Stasys, s. Antano „Vacys“ 1917 m.
1593. Apuokas Petras Kazevič „Vilkas“ 1915 m.
1594. Valaitis Jonas, s. Antano „Jūratė“ 1927 m.
1595. Vigelis Stepas, s. Kosto „Vytautas“ 1922 m.
1596. Seibutis Vincas, s. Juozo „Drąsus“ 1925 m.
1597. Gedvila Robertas, s. Antano „Stasys“ 1922 m.
1598. Palepšis Julius, s. Jono „Dailidė“ 1929 m.
1599. Igoris Zenonas, s. Kazimiero „Čepka“ 1913 m.