Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Agentų sąrašas

Papildomas žodynėlis

Pradedame dalimis skelbti vieną iš dokumentų, kuriuos 2012 metų pradžioje Valstybės saugumo departamentas perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. Tai KGB agentų archyvinių bylų registracijos žurnalas (toliau – žurnalas).

1987 metais pradėtame pildyti žurnale pateikti duomenys apie agentus, informatorius ir kitus slaptuosius KGB bendradarbius, verbuotus įvairiais laikotarpiais nuo 1940 iki 1979 m. Nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus papildomus archyvinius ir įvairius kitus šaltinius apie sąraše esančius asmenis, nustatyta, kad dalis užverbuotųjų nedirbo kaip agentai. Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad kai kurie asmenys buvo įtraukti į sąrašą operatyviniais ar kompromitavimo tikslais. Sovietinis saugumas kartais (ginkluotos rezistencijos laikotarpiu net dažnai) sąmoningai skleisdavo informaciją apie žmogaus tariamą bendradarbiavimą su KGB.

Žurnale pateikti agento asmens duomenys, slapyvardis, verbavimo metai, asmenį verbavęs saugumo padalinys, archyvinės bylos numeris.

Registracijos žurnalo duomenys bus viešinami dalimis, ne daugiau kaip po dvidešimt asmenų kas dvi savaites, nes sąrašas bus specialistų kruopščiai tiriamas siekiant nustatyti kiekvieno minimo žmogaus bendradarbiavimo aplinkybes ir konkrečią veiklą. Preliminarūs sąrašo tyrimai parodė, kad asmens kaip agento įrašymas į žurnalą dar savaime nereiškia, jog užverbuotas asmuo iš tikrųjų bendradarbiavo su sovietinio saugumo struktūromis ir vykdė aktyvią agentūrinę veiklą, todėl, siekiant išvengti klaidų, bus tikrinamas kiekvienas žurnale įrašytas asmuo. Šiame žurnale yra 1669 pavardės, kas sudaro tik nedidelę slaptų bendradarbių dalį, nes jų per visą sovietmetį Lietuvoje buvo apie šimtas tūkstančių.

Siekiant kuo tiksliau ir išsamiau pateikti informaciją, šalia duomenų, pateiktų apie asmenį registracijos žurnale, bus pateikiami duomenys iš agento kortelės, taip pat duomenys iš kitų šaltinių.

Nebus skelbiamos pavardės tų asmenų, kurių tapatybės yra saugomos remiantis Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymu.


Atnaujinta 2017-10-19: Agentų pranešimų viešinimasAgentų paieška:


Nr. Pavardė, Vardas, tėvavardis Pseudonimas Gimimo data
351. Janulienė Ona, d. Petro „Marusia“ 1918 m.
352. Gesaitis Antanas, s. Igno „Rimkus“ 1908 m.
353. Jasaitis Pranas, s. Justino „Dalnij“ 1898 m.
354. Mažeika Leonas, s. Antano „Šimas“ 1901 m.
355. Taidienė Elžbieta, d. Jono „Marytė“ 1923 m.
356. Krupauskas Antanas, s. Broniaus „Davnis“ 1932 m.
357. Rukienė Janina, d. Povilo „Venera“ 1925 m.
358. Mažeika Juozas, s. Kazio „Lapas“ 1925 m.
359. Tegas Steponas, s. Jono agentas „Ąžuolas“ 1934 m.
360. Saligaitė Jadvyga, d. Vaclovo „Aldona“ 1927 m.
361. Buteikis Antanas, s. Mato „Stimburys“ 1929 m.
362. Juonytė Marija, d. Jono „Lakštutė“ 1914 m.
363. Ambrazaitis Jevgenis, s. Kazio „Didvyris“ 1925 m.
364. Volungevičius Vladas, s. Kazio „Džame“ 1914 m.
365. Laurinas Pranas, s. Jono „Spakainas“ 1913 m.
366. Eidukaitė Rozalija, d. Juozo „Akis“ 1906 m.
367. Voinov Grigorij Grigorjevič „Vanin“ 1921 m.
368. Panka Antanas, s. Šimo „Bronius“ 1921 m.
369. Skromov Vladimir Ivanovič „Vienodas“ 1917 m.
370. Balkevičius Vacys, s. Marijos „Beržas“ 1924 m.
371. Rudžionis Juozas, s. Juozo agentas „Kranklys“ 1916 m.
372. Indziulienė Elena, d. Adomo agentė „Marta“ 1902 m.
373. Sikorskas Vytautas, s. Dominyko „Vytis“ 1929 m.
374. Skukauskaitė Brone, d. Povilo agentė „Kazys“ 1923 m.
375. Danilevič Bogdan Ivanovič „Taras“ 1917 m.
376. Purelienė Filimona, d. Vinco „Januš“ 1913 m.
377. Jakštas Vytautas, s. Antano agentas „Vilnius“ 1929 m.
378. Bikneris Augustas, s. Jurgio „Jagminas“ 1923 m.
379. Širmulytė Irena, d. Silvestro „Gimnazistka“ 1930 m.
380. Jurkevičius Vladas, s. Vinco „Tigras“ 1925 m.
381. Molokov Dimitrij Naumovič „Molčanov“ 1928 m.
382. Rutkauskas Kazys, s. Stasio „Tubis“ 1922 m.
383. Stangvilaitė Aldona, d. Adomo agentė „Žibutė“ -
384. Jacinas Vasilij Romanovič „Strela“ 1916 m.
385. Gailiuvienė Elena, d. Prano „Žibutė“ 1924 m.
386. Miškevič Elena Teodorovna „Žagel“ 1930 m.
387. Ignatavičius Jonas, s. Petro „Vagneris“ 1917 m.
388. Naumov Filip Naumovič „Stepan“ 1922 m.
389. Aželiūnas Piotr Michailovič „Vasiljev“ (pirmoje kortelėje įrašyta „Vasiljeva“) 1915 m.
390. Rapalvičienė Teklė, d. Juozo „Banguolė“ 1923 m.
391. Baranauskas Bronius, s. Antano „Smelyj“ 1929 m.
392. Veliulis Bronius, s. Nikodemo „Polivarkas“ 1928 m.
393. Rajevskaja Emilija Kazimirovna „Alžyr“ 1923 m.
394. Redikas Alfonsas, s. Jono „Krapas“ 1919 m.
395. Paulauskienė Aleksandra, d. Juozo „Vaitkienė“ 1910 m.
396. Rapšavičius Leonas, s. Kazimiero „Kazys“ 1927 m.
397. Aliukevičiūtė Albina, d. Jurgio „Pyragas“ 1934 m.
398. Vaškelienė Aniceta, d. Petro „Alda“ 1913 m.
399. Novikas Povilas, s. Jurgio agentas „Petras“ 1924 m.
400. Jankauskas Juozas, s. Vinco „Ochotnik“ 1915 m.