Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lapė Alfonsas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 180 ap.- 181

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lapė Alfonsas, s. Jono
Gimimo metai: 1908 m.
Registracijos data: 1984-08-14
Archyvinis bylos nr.: 1620
Registracinis bylos nr.: 9832
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 300 | 41
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Juozapas“
Bylos sudarymo metai: 1979 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Kaunas

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Juozapas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1955 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1620
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1908 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: aukštasis dvasinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: parapijos vadovas
Kalbų mokėjimas: vokiečių, lotynų
Trumpa informacija iš agento bylos: 1939 m. agentas „Juozapas“ buvo paskirtas klerikalinės organizacijos „Pavasarininkai“ generaliniu sekretoriumi. Vokiečių okupacijos metu vadovavo pogrindinei „Ateitininkų“ grupelei, skaitė nacionalistinio turinio paskaitas, aktyviai rašė į nacionalistinė spaudą. Agentas „Juozapas“ Kauno dvasinės seminarijos rektorius, užverbuotas tirti reakcinę katalikų dvasininkų dalį.
Papildoma informacija:

Alfonsas Lapė buvo kunigas. Antrojo pasaulinio karo metu buvo klebonas Tytuvėnuose. Vėliau klebonavo Josvainiuose, Lygumose, buvo Šaulių berniukų gimnazijos kepelionu. 1959 – 1962 m. Kauno tarpdiecezines kunigų seminarijos rektorius, 1963 – 1984 m. Šančių Švč. Jėzaus širdies parapijos klebonas. Mirė 1984 metais. „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikoje“ buvo rašoma, kad kunigas A. Lapė uždraudė jaunimui bažnyčioje garsiai kalbėti rožančių ir uždraudė būriu eiti kryžiaus kelius, taip klausant sovietinės valdžios instrukcijų.
KGB dokumentuose esama informacijos apie agentą „Juozapą“. Agentui „Juozapas“ buvo suteikiamos galimybės išvykti į užsienį ir plėtoti kontaktus su Europos katalikais (ypač Vengrijos bei Rytų Vokietijos). Jis dalyvavo Europos katalikų konferencijos (Berlyno konferencija) veikloje. Per jį buvo bandoma tendencingai nušviesti katalikų padėtį sovietų Lietuvoje, kompromituoti „Katalikų bažnyčios kroniką“ bei antisovietiškai nusiteikusius kunigus prieš Vatikaną ir lietuvių emigrantus.

Šaltiniai:

LYA, f. K-18, ap. 1, b. 175, l. 53, 67,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 177, l. 16, 26, 36, 61,
Prisiminimai apie kun. Alfonsą Lapę, Draugas, 1985 m. balandis,
Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika, nr. 37, 1979 m.