Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Barauskas Bronislovas, s. Jurgio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 181 ap.- 182

Vardas, pavardė, tėvavardis: Barauskas Bronislovas, s. Jurgio
Gimimo metai: 1908 m.
Registracijos data: 1985-02-14
Archyvinis bylos nr.: 1629
Registracinis bylos nr.: 19108
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 384 | 173
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Brunius“
Bylos sudarymo metai: 1961 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 tarnyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Brunius“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1961 – 1985 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1629
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1908 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: aukštasis - dvasinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: Palangos bažnyčios abatas, katalikų teisės daktaras
Kalbų mokėjimas: lotynų, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Brunius“ aktyviai dalyvavo aiškinantis reakcingą katalikų dvasininkijos dalį.
Papildoma informacija: Bronislovas Barauskas 1924 m. baigė Ramygalos progimnaziją, 1928 m. baigė Panevėžio vyrų gimnaziją. 1932 m. baigė Telšių kunigų seminariją, įšventintas kunigu, paskirtas Tauragės vikaru. Dirbo Tauragės gimnazijoje bei mokytojų seminarijoje kapelionu. 1936 – 1939 m. mokėsi Romoje, studijavo kanonų teisę, parašė ir apsigynė disertaciją, gavo kanonų teisės daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą 1939 metais tapo Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi bei katalikų akcijos vedėju. Vėliau dirbo Žemaičių Naumiestyje, Kretingoje. 1949 m. grįžo į Telšius ir buvo paskirtas kurijos kancleriu. 1965 m. B. Barauskas paskirtas prelatu. 1973 m. B. Barauskas paskirtas Telšių vyskupijos apaštalinio administratoriaus generaliniu vikaru ir tribunolo oficiolu. 1975 m. B. Barauskas iš Telšių išvyko, likdamas vyskupijos tribunolo oficiolu ir priimdamas Palangos klebono ir dekano pareigas. Mirė 1985 metais.