Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Agentūros bylų reg. žurnalas

Papildomas žodynėlis

Pradedame dalimis skelbti vieną iš dokumentų, kuriuos 2012 metų pradžioje Valstybės saugumo departamentas perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. Tai KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas (toliau – žurnalas).

1987 metais pradėtame pildyti žurnale pateikti duomenys apie agentus, informatorius ir kitus slaptuosius KGB bendradarbius, verbuotus įvairiais laikotarpiais nuo 1940 iki 1979 m. Nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus papildomus archyvinius ir įvairius kitus šaltinius apie sąraše esančius asmenis, nustatyta, kad dalis užverbuotųjų nedirbo kaip agentai. Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad kai kurie asmenys buvo įtraukti į sąrašą operatyviniais ar kompromitavimo tikslais. Sovietinis saugumas kartais (ginkluotos rezistencijos laikotarpiu net dažnai) sąmoningai skleisdavo informaciją apie žmogaus tariamą bendradarbiavimą su KGB.

Žurnale pateikti agento asmens duomenys, slapyvardis, verbavimo metai, asmenį verbavęs saugumo padalinys, archyvinės bylos numeris.

Registracijos žurnalo duomenys bus viešinami dalimis, ne daugiau kaip po dvidešimt asmenų kas dvi savaites, nes sąrašas bus specialistų kruopščiai tiriamas siekiant nustatyti kiekvieno minimo žmogaus bendradarbiavimo aplinkybes ir konkrečią veiklą. Preliminarūs sąrašo tyrimai parodė, kad asmens kaip agento įrašymas į žurnalą dar savaime nereiškia, jog užverbuotas asmuo iš tikrųjų bendradarbiavo su sovietinio saugumo struktūromis ir vykdė aktyvią agentūrinę veiklą, todėl, siekiant išvengti klaidų, bus tikrinamas kiekvienas žurnale įrašytas asmuo. Šiame žurnale yra 1669 pavardės, kas sudaro tik nedidelę slaptų bendradarbių dalį, nes jų per visą sovietmetį Lietuvoje buvo apie šimtas tūkstančių.

Siekiant kuo tiksliau ir išsamiau pateikti informaciją, šalia duomenų, pateiktų apie asmenį registracijos žurnale, bus pateikiami duomenys iš agento kortelės, taip pat duomenys iš kitų šaltinių.

Nebus skelbiamos pavardės tų asmenų, kurių tapatybės yra saugomos remiantis Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymu.


Atnaujinta 2017-10-19: Agentų pranešimų viešinimas


* * *


Šių metų sausio 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) interneto svetainėje www.kgbveikla.lt baigtas viešinti KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas (toliau žurnalas). Viešinti KGB dokumentus LGGRTC įpareigotas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 metais priėmus LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą (Žin. Nr. XI – 962). Žurnalo viešinimas pradėtas 2012-ųjų pabaigoje, baigtas 2018 m. sausio 5 d. Išanalizuota 1669 asmenų duomenys. Šis žurnalas nėra ir nebus slaptas dokumentas, jis bus laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve (tik pagal Liustracijos įstatymo nuostatas neskelbiant prisipažinusių agentų, kurių žurnale yra 22), todėl be papildomo žurnale įrašytų asmenų veiklos tyrimo informacija gali būti neatitinkanti tikrovės (kaip V. Sidzikausko, V. Sladkevičiaus ar kitais atvejais, kurių viso tyrimo metu nustatyta 37).

Kai Valstybės saugumo departamentas (VSD) 2011 m. pas juos saugotus KGB dokumentus, tarp kurių buvo ir šis žurnalas, perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui ir visuomenėje pasklido žinia apie tokio dokumento egzistavimą, buvo beįsigalinti nuomonė žurnalo turinį skaitmeninti ir pateikti visuomenei. LGGRTC istorikai tam nepritarė ir prisiėmė atsakomybę individualiai išanalizuoti visą prieinamą informaciją apie žurnale minimus faktus ir pateikti papildomus komentarus. Darbas, kuris truko penkerius metus, buvo nelengvas pirmiausia dėl šaltinių trūkumo. 1990 – 1991metais daug KGB dokumentų buvo sunaikinta arba išvežta į Rusiją, tarp jų ir KGB agentų asmens bei darbo bylos, kurios būtų tiesiausias ir patikimiausias kelias išsiaiškinant agentų veiklą. Nesant šių bylų, informacijos teko ieškoti tūkstančiuose KGB operatyvinių, agentūrinių, baudžiamųjų, spec. patikrinimo, bylų.

Analizės duomenys

Paviešintasis sąrašas, kaip ir daugelis KGB dokumentų, turi būti vertinamas kritiškai. Visas agentų registracijos žurnalas parašytas ranka. Keli pabaigoje įrašyti asmenys, įrašyti kiek kitu rašikliu, kita rašysena. Neišlaikyta chronologinio eiliškumo, todėl žurnale pateiktų duomenų patikrinimuibuvo skirtas ypatingas dėmesys. Tarp pabaigoje įrašytų asmenų yra ne tik Donatas Banionis, Saulius Sondeckis, bet ir Antanas Urbonas, kuris išdavė Adolfą Ramanauską – Vanagą ir dėl jo bendradarbiavimo su KGB abejonių nekyla. Pabaigoje įrašytas ir Vincas Sladkevičius, tačiau jo įrašymo aplinkybės pabaigoje lieka neaiškios – kiti dokumentai rodo, kad V. Sladkevičius buvo verbuotas 1958 metais, tačiau nebendradarbiavo (agento darbo byla neužvesta) ir po metų iš agentūrinio tinklo išbrauktas bei ištremtas į Nemunėlio Radviliškį. Tačiau, šalia įrašytas ir kitas vyskupas Liudvikas Povilonis apie kurio ryšius su KGB buvo įtariamair sovietmečiu, taip pat Krizostomas Labanauskas, buvęs partizanas, pasukęs išdavystės keliu.

Visi į sąrašą įrašyti agentai buvo verbuojami LSSR KGB arba kitų KGB padalinių. Tačiau ne visi su sovietiniu saugumu norėjo bendradarbiauti, be to, ne visų agentų darbas vertintinas vienodai. Kai kurie partizanų karo metu suimti ryšininkai, partizanai ar nesusiję su partizanais žmonės norėdami ištrūkti iš NKVD sutikdavo tapti agentai ar informatoriais, tačiau paleisti, pasitraukdavo į mišką (Nr.6 - Motiejus Paškonis, Nr.198 - Antanas Jankauskas), o apie verbavimą pranešdavo partizanams ar artimiems žmonėms (Nr.12 - Aldona Paulavičiūtė, Nr.38 - Aldona Sipavičiūtė, Nr.260 - Monika Alūzaitė, Nr. 282 - Antanas Valaitis) arba slapstydavosi kitur (Nr. 25 - Petras Kudirka). Buvo su pogrindžiu susijusių žmonių, kurie užsiverbuodavo leidus partizanams ir su jais derinant teikdavo NKVD-MGB dezinformuojančius pranešimus (Nr. 41- Vaclovas Švarskis). Kai kurie žmonės, po verbavimo bandė saugumiečius klaidinti, teikė jiems nenaudingas žinias, vengė bendradarbiauti (Nr. 39 Petras Taluntis, Nr.44 Antanas Kairys, Nr.221 Vladas Tamulevičius, Nr.313 Juozas Lostys), kiti nebenorėdami bendradarbiauti pasitraukdavo į Vakarus (Nr.2 Vaclovas Sidzikauskas). Pasitaikė atvejų, kuomet žmogus buvo užverbuotas, priverstas bendradarbiauti, bet nenorėdamas to bandė trauktis į vakarų valstybes (Nr. 1099 Rimantas Mažuika, Nr. 1469 Aloyzas Jurgutis, Nr. 1508 Ričardas Daunoras). Pastariesiems dėl to buvo iškeliamos baudžiamosios bylos.

Šalia minėtų asmenų, registracijos žurnale įrašyti:

  • agentai, kurie išdavė partizanus ir už tai buvo jų nubausti mirtimi partizanų karo lauko teismo sprendimu (Nr.8 Nikodemas Podrezas, Nr.17Bronius Jedeška, Nr.31 Antanas Muralis, Nr.32Jokūbas Briedis, Nr.60 Jonas Orlingis);
  • agentai smogikai, savo rankomis žudę partizanus, tarp jų ir nelietuviai, nesusiję su pogrindžiu, pasitelkti kaip smogiamoji jėga (Nr.63 Pranas Monstys, Nr.66 Klaus Veniger, Nr.73 Povilas Mackevičius, Nr.76 Julius Bervingė, Nr. 92 Michail Žada, Nr.135 Juozas Kairys, Nr.223 Vilius Uzėla, Nr.240 Nikolai Melnik, Nr.244 Leonid Zakrevskij, Nr. 295 Kazys Vaitkus – Venckus, Nr.343 Vasilij Lapušniak, Nr.391 Bronius Baranauskas, Nr.431 Jonas Mockus, Nr.452 Zigmas Kašėta, Nr.455 Alfonsas Žebrauskas, Nr.463 Juozas Jankauskas, Nr.551 Antanas Chainauskas, Nr.552 - Ignas Tamošiūnas, Nr.718 - Alfonas Radzevičius, Nr.787 – Bronius Saveikis, Nr.1086 Jonas Jankauskas, Nr.1177 Juozas Bulka, Nr.1179 Jonas Kimštas, Nr. 1282 Jonas Dabulevičius);
  • daug žmonių išdavę agentai (Nr.106 Vacys Kuodis, Nr.145 Vanda Pociūtė, Nr. 222 Marijona Žulienė, Nr.246 Jonas Vendzinskas, Nr.269 Bronė Karčiauskaitė, Nr.371 Juozas Rudžionis) arba partizanų vadus išdavę, padėję suimti (Nr.569 Tadas Chodakauskas, Nr.955 Jonas Šalčius, Nr. 1233 Jonas Kukauskas, Nr.1669 Antanas Urbonas) ar patys partizanusnužudę agentai (Nr.78 Kostas Kubilinskas, Nr.449 Klemensas Stanaitis, Nr.548 Antanas Vaitulionis, Nr.568 Adolfas Daubaras, Nr.642 Algirdas Skinkys, Nr.1009 Albinas Šliužas).

 

Taip pat žurnale įrašyti ir agentai naudoti užsienyje (Nr.556 Viktoras Eidukaitis, Nr.697 Pranas Tvaronas, Nr.1045 Kurt Genys) arba užverbuoti iš užsieniečių, įtariamų priklausymu užsienio žvalgyboms, ar tokiems įtariamiesiems sekti (Nr.603 Jonas Vaickus). Taip pat esama įrašytų išeiviją šnipinėjusių agentų (Nr. 1451 Vytautas Mačiuika)

Kai kurie agentai teikė paprastus pranešimus apie savo pažįstamų kalbas, nuotaikas, požiūrį į sovietų valdžią arba bendraudami su partizanais juos dezinformuodavo (Nr.444 Antanas Mikenis). Stalinizmo metais tokie, iš pažiūros paprasti, pranešimai galėjo nulemti kito žmogaus suėmimą, tardymą, kalinimą (Nr.223 Jonas Mockus). Registracijos žurnale įrašyti ir vadinamieji kameros agentai, suimti žmonės, kurie per pokalbius išgaudavo informaciją iš kitų suimtųjų ir taip jiems pakenkdavo (Nr.505 Ona Stankevičienė, Nr.545 Birutė Urbanavičiūtė)

Esama kontraversiškų atvejų, kai užverbuotas agentas išduodavo žmones, bet taip pat bandydavo išsisukti nuo bendradarbiavimo (Nr.19 Vytautas Radvila) arba visaip vengė bendradarbiauti, bet iš naujo suėmus ir tardant teikdavo informaciją apie žmones (Nr.36 Vladas Krivickas). Pasitaikė atvejų, kai turima žinių dėl agento bendradarbiavimo, bet jis vistiek būdavo nuteisiamas net ir mirties bausme. Registracijos žurnale įrašyta ir nemažai kunigų, kurių vieni išduodavo žmones, vykdė režimui palankią politiką tikybos klausimais (Nr.264 Stasys Markonis, Nr. 1315 Nikodemas Švogžlys, Nr. 1327 Petras Maželis, Nr. 1474 Povilas Bakšys), kiti visaip bandė išvengti kontaktų su saugumo struktūromis.

Viso tyrimo metu komentarais papildyti 806 atvejai, dar 966 atvejais informacija gauta iš rastų agento kortelių. Kiekvieno žurnale įrašyto asmens istorija yra unikali, turi būti vertinama individualiai.

***

KGB dokumentų viešinimo tinklalapyje kgbveikla.lt tikslas yra KGB veiklos ir metodų nušvietimas. Todėl ir šio žurnalo paviešinimas bei tyrimas yra aktualus KGB veiklos ir metodų pažinimui. Kai kurie gauti rezultatai bus aktualūs ir istorijos mokslui bei sovietinės istorijos pažinimui. 
Paieška:


Nr. Pavardė, Vardas, tėvavardis Pseudonimas Gimimo data
1201. Bartkevičius Juozas, s. Antano agentas „Zemlia“ 1924 m.
1202. Norkunaitė Bronė, d. Juozo agentė „Ksenis“ 1920 m.
1203. Drevinskas Albinas, s. Juozo agentas „Beržas“ 1923 m.
1204. Bundonis Anicetas, s. Jurgio agentas „Raugalas“ 1927 m.
1205. Glinda Jonas, s. Petro agentas „Iljin“ 1925 m.
1206. Sokolnikas Bronius, s. Antano agentas „Akmuo“ 1923 m.
1207. Dulinskas Feliksas, s. Antano agentas „Feliks“ 1920 m.
1208. Kerdokas Vitas, s. Edvardo agentas „Langas“ 1929 m.
1209. Normantas Kazys, s. Prano agentas „Vernij“ 1921 m.
1210. Jurgelevičius Kazys, s. Kazio agentas „Saulėnas“ 1919 m.
1211. Ellert Jan Janovič agentas „Starik“ 1893 m.
1212. Mačionis Vytautas, s. Kazio agentas „Varnas“ 1932 m.
1213. Jazukevičius Jonas, s. Vinco agentas „Žaliavarnas“ 1932 m.
1214. Račkauskas Bolius, s. Juliaus agentas „Kazys“ 1916 m.
1215. Gordon Semion Semionovič agentas „Dunajev“ 1897 m.
1216. Jasiūnas Jonas, s. Liudviko agentas „Dozorov“ 1928 m.
1217. Žilys Ipolitas Jonovič agentas „Jurginas“ 1896 m.
1218. Šimonėlis Liudvikas Petrovič agentas „Šilaitis“ 1896 m.
1219. Gofmanas Vladas, s. Adolfo agentas „Silva“ 1929 m.
1220. Basiulis Pranas, s. Kosto agentas „Gegutė“ 1925 m.
1221. Liutkevičius Kazys, s. Kazio agentas „Skačkov“ 1916 m.
1222. Švedas Feliksas, s. Kastono agentas „Zvezda“ 1928 m.
1223. Lifšicaitė Nechama Judelevna agentė „Margarita“ 1927 m.
1224. Vizbara Juozas, s. Juozo agentas „Gintautas“ 1919 m.
1225. Briedis Mykolas Valdemaras Karlovič agentas „Grigas“ 1908 m.
1226. -
1227. Mika Valys Bronislavovič agentas „Ivanov“ 1919 m.
1228. Lukaševičienė Galina Petrovna agentė „Vinogradovna“ 1924 m.
1229. Jurkšys Alfonsas, s. Petro agentas „Vladas“ 1933 m.
1230. Braude Leonid Nikolajevič agentas „Baltijec“ 1889 m.
1231. Kelmickas Pranas, s. Antano agentas „Pioneris“ 1929 m.
1232. Janukaitytė – Petkienė Jadvyga Pavlovna agentė „Katia“ 1916 m.
1233. Kukauskas Jonas, s. Nikodemo agentas „Balandis“ 1920 m.
1234. Vincevičienė – Girnienė Ona, d. Antano agentė „Kleopatra“ 1924 m.
1235. Rašauskas Jonas, s. Jono agentas „Kej“ 1896 m.
1236. Sakalauskas Stasys, s. Domo agentas „Jurgis“ 1922 m.
1237. Čebatorius Bronius, s. Jono agentas „Sankauskas“ 1925 m.
1238. Filipov Vilius Nikiforovič agentas „Šaulys“ 1934 m.
1239. Ažoneckas Antanas, s. Juozo agentas „Vilkas“ 1919 m.
1240. Petruškevičius Jonas, s. Vinco agentas „Platon“ 1905 m.
1241. Gauere Franc Avgustovič agentas „Albert“ 1916 m.
1242. Baravykas Vladas, s. Karolio agentas „Kipras“ 1907 m.
1243. Čemeška Viktoras, s. Vinco agentas „Vetrov“ 1924 m.
1243. Kudriavcev Georgij Fedorovič agentas „Ručka“ 1892 m.
1244. Tenikaitis Jurgis, s. Jono agentas „Aleksas“ 1922 m.
1245. Laurinaitis Antanas, s. Leono agentas „Čepukaitis“ 1933 m.
1246. Žilys Bronius, s. Zenono agentas „Briedis“ 1930 m.
1247. Kazlauskas Jonas, s. Jono agentas „Kometa“ 1925 m.
1248. Zoreka Jeronimas Vincovič agentas „Adomaitis“ 1924 m.
1249. Švedovič Česlav Feliksovič agentas „Medvedskij“ 1910 m.