Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

KGB rezervo karininkai

LSSR KGB Mobilizacijos poskyryje buvo nuolat formuojamas ir atnaujinamas LSSR KGB rezervas. Taip pat LSSR KGB Mobilizacijos poskyris prisidėjo formuojant SSRS KGB rezervą. Vieną iš LSSR KGB rezervo sudedamųjų dalių sudarė iš SSRS ginkluotųjų pajėgų į KGB rezervą perkelti atsargos karininkai. Be to, dalį KGB rezervo karininkų sudarė į atsargą išleisti kadriniai KGB darbuotojai. 1981 m. sausio 1 d. į LSSR KGB įskaitą buvo įrašyti 342 KGB atsargos karininkai, 1983 m. sausio 1 d. - buvo įrašyti 367 KGB atsargos karininkai. LSSR KGB rezervas buvo nuolat atnaujinamas. Pavyzdžiui, 1986 m. buvo numatyta atrinkti ir į KGB rezervą įtraukti 40 SSRS ginkluotųjų pajėgų atsargos karininkų. 1989 m. sausio 1 d. Mobilizacijos poskyris į įskaitą buvo įrašęs 357 atsargos karininkus, iš jų 232 buvo perkelti iš SSRS ginkluotųjų pajėgų, kiti – į atsargą išleisti KGB darbuotojai. 1990 m. gruodžio 27 d. į įskaitą buvo įtraukta 420 KGB atsargos karininkų, iš jų 273 buvo perkelti iš SSRS ginkluotųjų pajėgų. 1991 m. kovo 25 d. Mobilizacijos poskyris turėjo 370 KGB atsargos karininkų.

Lietuvos ypatingajame archyve saugomos 238-ių KGB atsargos karininkų (rezervistų) bylos. Dažniausiai saugomos dvi vieno asmens bylos: KGB atsargos karininko asmens byla ir SSRS Gynybos ministerijos perduota ginkluotųjų pajėgų karininko asmens byla. Yra išlikusios kelių rezervistų specialiojo patikrinimo bylos. Rezervistų bylose saugomos SSRS KGB Ypatingojo skyriaus Pabaltijo karinės apygardos dalinių viršininkų pažymos, SSRS KGB rezervo karininkų tarnybos sąrašai, aukštųjų mokyklų ir darboviečių charakteristikos, LKP miestų komitetų rekomendacijos jiems dirbti LSSR KGB, LSSR KGB pirmininkų ir LSSR KGB Mobilizacijos poskyrio viršininkų teikimai kariniams laipsniams suteikti, išvados dėl SSRS ginkluotųjų pajėgų karininkų įtraukimo į KGB rezervą, pažymos apie kandidatą surinktas žinias - gebėjimą dirbti KGB ypatinguoju laikotarpiu, KGB pareigūnų pažymos apie pokalbius su kandidatais į KGB rezervą, specialaus patikrinimo pažymos ir specialaus patikrinimo išvados bei kiti dokumentai.

Kandidatai į KGB rezervo karininkus turėjo būti ne vyresni kaip 35-erių metų, įgiję aukštąjį išsilavinimą, pageidautina, kad būtų - LKP nariai ar kandidatai. Priimant į KGB rezervą reikalavimai buvo keliami beveik tokie patys, kaip ir priimant į etatinį KGB darbą. Kandidatams į KGB rezervą buvo atliekamas nuodugnus specialusis patikrinimas. Pirmiausia jie turėjo rašyti specialios formos autobiografijas, kuriose, be savo asmens duomenų, turėjo pateikti duomenis apie šeimos narius ir gimines: tėvus, žmoną, vaikus, brolius ir seseris, taip pat žmonos tėvus, brolius ir seseris, nurodyti visų jų darbo vietas ir adresus. Kandidatas turėjo nurodyti, ar jis ir jo žmona neturi giminių užsienyje, ar jo arba žmonos giminaičiai nebuvo užsienio piliečiai, ar neturėjo kontaktų su užsienio piliečiais: susitikimų ar susirašinėjimų. Po to visi kandidato į KGB rezervą giminaičiai KGB pareigūnų buvo patikrinami, tik tada nustatydavo kandidato tinkamumą būti KGB rezerve. KGB pareigūnai, siekdami išsiaiškinti kandidatų tinkamumą dirbti KGB ypatinguoju laikotarpiu, skirdavo jiems operatyvines užduotis. Įvykdžius šias užduotis, KGB pareigūnai spręsdavo apie kandidatų į KGB rezervą gebėjimą dirbti operatyvinį darbą: kontaktuoti su nepažįstamais žmonėmis, užmegzti su jais pažintis ir t. t. Be to, agentūros ir patikimų asmenų pagalba KGB pareigūnai išsiaiškindavo ar kandidatai turi greitą reakciją, nesutrinka netikėtose situacijose ir pan. Sutikimą būti įrašytiems į KGB rezervą kandidatai duodavo žodžiu pokalbių su KGB pareigūnais metu. Naujiems į KGB rezervą priimtiems karininkams buvo skiriamas pagal SSRS KGB numatytą programą specialus parengimas. Su agentūrinio-operatyvinio darbo pagrindais KGB rezervo karininkai būdavo supažindinami Minske, Rygoje, Leningrade ir kitur veikusiose KGB mokymo įstaigose.

Priimti į KGB rezervą karininkai pasirašydavo įsipareigojimą, saugoti griežčiausioje paslaptyje visas žinias apie darbą KGB, tiek tarnaujant KGB, tiek jau būnant atleistiems. Rezervistai pasirašytinai būdavo supažindinami su 1958-12-25 įsakymu dėl baudžiamosios atsakomybės už valstybinius ir karinius nusikaltimus. Priimti į KGB rezervą karininkai, vykdydami SSRS KGB 1978-06-20 įsakymą Nr. 0330, pasirašydavo atmintinę, pagal kurią per 48 valandas turėjo pranešti tiesioginiam viršininkui apie šeiminės padėties pasikeitimą, apie giminaičių patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir apie ne tarnybos reikalais jo ar giminaičių užmegztus ryšius su užsieniečiais ir keliones į užsienį. Be to, KGB rezervistus turėjo patikrinti LSSR KGB karinė-medicininė komisija siekiant išsiaiškinti, ar jie tinkami operatyvinei tarnybai ar stoti į SSRS KGB aukštuosius kursus. Po kurio laiko KGB rezervo karininkus, LSSR KGB Mobilizacijos poskyrio viršininkas teikdavo aukštesniam kariniam laipsniui suteikti, teikimą patvirtindavo LSSR KGB pirmininkas.

Maždaug pusė KGB rezervo karininkų ypatinguoju laikotarpiu (karo ar grėsmės sovietų valdžiai metu) būtų tapę LSSR KGB operatyviniais darbuotojais, kita dalis - sovietų armijos daliniuose veikusio SSRS KGB Ypatingojo skyriaus operatyviniais darbuotojais ir pan.