Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Sekretoriatas

LSSR KGB Sekretoriatas buvo įsteigtas 1954 m. Nuo 1954 iki 1967 m., kol miestuose ir rajonuose buvo KGB įgaliotinių įstaigos, sekretoriato sudėtyje veikė inspektorių grupė. Periferinių KGB padalinių sekretorių darbą prižiūrėjo specialiai sudarytos komisijos. Jose dažniausiai dirbdavo LSSR KGB Sekretoriato ir operatyvinių skyrių darbuotojai.

Pagrindinė LSSR KGB Sekretoriato veiklos sritis – darbas su dokumentais. Sekretoriate veikė dokumentų apskaitos, inspektorių (dokumentų kontrolės), ekspedicijos (dokumentų siuntimo) ir dokumentų spausdinimo grupės. Kasmet visi LSSR KGB rajonų poskyriai teikdavo LSSR KGB Sekretoriatui ataskaitas. Taip buvo kaupiama informacija apie operatyvinę padėtį padaliniuose bei kontroliuojama jų veikla. Šios informacijos pagrindu LSSR KGB Sekretoriatas teikdavo medžiagą SSRS KGB Operatyvinio darbo tyrimo ir patirties apibendrinimo grupės viršininkui. Taip pat Sekretoriato darbuotojai tikrindavo, kaip LSSR KGB padaliniuose bei miestų ir rajonų skyriuose vykdoma dokumentų apskaita.

Sekretoriatas  organizavo visiškai slaptų ir slaptų dokumentų bei bylų žurnalų patikras, inventorizavo bylas, jas naikino, taip pat rengė paraiškas bylų žurnalams, bylų viršeliams, blankams ir antspaudams gaminti, koordinavo raštvedybą ir slaptų dokumentų saugojimą seifuose, kontroliavo tų seifų antspaudavimą. Taip pat tikrino rašomųjų stalų turinį ir įrašus stalinių kalendorių lapeliuose. Apžvelgdavo įvairius darbuotojų raportus, gyventojų pareiškimus, skundus. Pavyzdžiui, 1971 m. LSSR KGB Sekretoriatas tvarkė dokumentų apskaitą, kurie buvo suskirstyti į maždaug 100 žurnalų.  Sekretoriato viršininkas buvo atsakingas už bendrą skyriaus vadovavimą ir skyriaus grupių darbą, slaptų KGB dokumentų apskaitos organizavimą ir kontrolę, turėjo LSSR KGB Kolegijai pateikti medžiagą  ir apiforminti Kolegijos darbo rezultatus, kontroliavo gyventojų pasiūlymų, skundų ir pareiškimų vykdymą. Taip pat kontroliavo slaptų dokumentų tvarkymą ir teikė praktinę pagalbą LSSR KGB 1-am ir 7-am skyriui, LSSR KGB Klaipėdos ir Kauno miestų skyriams bei Jonavos, Šakių, Vilkaviškio, Kapsuko, Lazdijų, Trakų ir Alytaus rajonų skyriams. Be to Sekretoriato viršininkas buvo atsakingas už Ypatingąjį aplanką, slaptus partinių-sovietinių organų nutarimus, LSSR KGB Kolegijos darbo medžiagą.

Sekretoriato viršininko pavaduotojas kontroliavo dokumentų siuntimo (ekspedicijos) ir dokumentų spausdinimo grupių darbą, taip pat buvo atsakingas už slaptų dokumentų tvarkymą ir teikė praktinę pagalbą LSSR KGB 2-ai valdybai ir 5-am skyriui, operatyviniam-techniniam skyriui, informaciniam-analitiniam poskyriui, LSSR KGB Šiaulių ir Panevėžio miestų skyriams bei Mažeikių, Šilutės, Šilalės, Tauragės, Jurbarko, Raseinių, Biržų ir Rokiškio rajonų skyriams.

Sekretoriato vyr. inspektorius buvo atsakingas už LKP CK ypatingai slaptų ir slaptų nutarimų apskaitą ir saugojimą, LSSR KGB įsakymų ir įsakų apskaitą, saugojimą ir siuntimą padaliniams, darbo bei ypatingai slaptų ir slaptų užrašų sąsiuvinių apskaitą. Taip pat aprūpindavo KGB skyrius ir poskyrius dokumentų žurnalais, bylų viršeliais ir įvairiais blankais.

Kiti sekretoriato darbuotojai buvo atsakingi už operatyvinius asmenų patikrinimo dokumentus, dokumentų sunaikinimo aktus, metines operatyvinio ir tardymo darbo ataskaitas, LSSR KGB ypatingai slaptus, slaptus ir kitus įsakus, KGB pareigūnų susirašinėjimus, gyventojų prašymus ir daugelį kitų dokumentų.

LSSR KGB Sekretoriatas vykdė didelės apimties susirašinėjimą su SSRS KGB Sekretoriatu, kurio adresas dėl konspiracijos nuo 1982 m. buvo „karinė dalis 68390“.

LSSR KGB Sekretoriatas gaudavo vis daugiau gyventojų pareiškimų, kuriuos registravo, perduodavo tyrimui atitinkamiems  KGB padaliniams ir kontroliavo jų vykdymą. Jei 1977 m. LSSR KGB Sekretoriate buvo gauta 1197 pareiškimai, tai kasmet jų daugėjo: 1978 m. – 1366, 1979 m. – 1868, 1980 m. – 2231, 1981 m. – 2495, 1982 m. – 2790.  Gyventojų pareiškimus registruodavo viena raštvedė, kuri be to dar vykdė KGB vadovybės, Tardymo skyriaus, Inspekcijos prie KGB pirmininko dokumentų apskaitą (apie 5000 dokumentų per metus), be to išimdavo iš vokų ir KGB padaliniams paskirstydavo dar apie 15-20 tūkstančių dokumentų per metus. Sekretoriato viršininkas pažymėjo ypatingą šios raštvedės darbštumą ir sąžiningumą, bet nurodė, kad fiziškai vienam žmogui neįmanoma gerai vykdyti visų šių dokumentų kontrolę ir prašė papildomo darbuotojo.

Pavyzdžiui, iš 1980 m. gautų 2231 gyventojų pareiškimų, į 567 buvo atsakyta per 5-ias dienas, į 520 – per 15 dienų, į 409 – iki vieno mėnesio, į 201 – iki dviejų mėnesių. 431 pareiškimas buvo persiųstas pagal paskirtį ar tolesniam tyrimui partiniams-sovietiniams organams, prokuratūrai, LSSR KGB ir LSSR MVD miestų ir rajonų skyriams. Gyventojų pareiškimų tikrinimui ir sprendimui didelį dėmesį skyrė KGB vadovybė, ypatingai kontrolei buvo paimti 99 pareiškimai. Tikrinant gyventojų pareiškimus buvo tiriama KGB archyvinė medžiaga, pasitelkiami miestų ir rajonų KGB skyriai, vykdomos liudininkų apklausos, pajungiama agentūra ir patikimi asmenys.

 Dėl žymiai didėjančios  įvairių darbų apimties 1982 m. LSSR KGB Sekretoriato viršininkas prašė didinti darbuotojų skaičių. Pagal 1960 m. patvirtintus sekretoriato etatus darbui su slaptais dokumentais buvo galima skirti 11 darbuotojų (3-s pavaduotojus raštvedybai, 4-is vyr. raštvedžius ir 4-is raštvedžius), bet dėl žymiai padidėjusios darbų apimties dirbo 15, nes paimti darbuotojai iš Dokumentų spaudinimo grupės.  Dėl to buvo prašoma 4-ių etatų darbui su slaptais dokumentais. Taip pat 1982 m. buvo prašoma darbuotojo LSSR KGB 1-am skyriui, nes ten dokumentus nuo pokario metų spausdino viena mašinininkė, o skyriaus darbuotojų skaičius buvo išaugęs nuo 16-os iki 46-ių ir vienam darbuotojui tapo neįmanoma spausdinti ir registruoti 10-12 tūkst. dokumentų per metus. 1982 m. Sekretoriate prie slaptų dokumentų apskaitos dirbo 2 darbuotojai, kurie per metus įvykdydavo apie 30-ies tūkst. dokumentų apskaitą.  Kadangi pagal tipines darbo normas vienas darbuotojas galėjo per metus įvykdyti 10-ies tūkst. dokumentų apskaitą, dėl didelio darbo krūvio nukentėdavo darbo kokybė, dėl to šiam darbui irgi buvo prašoma papildomo etato. Tuo metu Sekretoriato dokumentų spausdinimo biure dirbo dešimt darbuotojų: 5-ios vyr. mašininkės, 4-ios mašininkės ir stenografistė. Taip pat Sekretoriate dirbo 3 etatiniai budintys darbuotojai, kurie priimdavo ir išsiųsdavo dokumentus. Kadangi jie dirbdavo tik darbo dienomis, kitomis dienomis šį darbą dirbdavo operatyviniai darbuotojai iš kitų skyrių.

Taip pat Sekretoriatas rengė medžiagą LSSR KGB Kolegijos posėdžiams, kontroliavo kaip vykdomi Kolegijos sprendimai bei SSRS ir LSSR KGB nurodymai.

 

Operatyviniai darbuotojai, sąrašas (.pdf, 86 KB)


LSSR KGB Sekretoriato vadovybė:

 1. Nikolajus Jermakovas, viršininkas (1954 04 07–1958 11 20)
 2. Michailas Naumcevas, viršininkas (1954 09 01–1959 06 01)
 3. Alfonsas Grakauskas, viršininkas (1958 12 30–1988 05 25)
 4. Petras Kazlauskas, viršininko pavaduotojas (1982 02 08-1988 05 26), viršininkas (1988 05 26–1989 11 17)
 5. Saulius Jakštas, viršininkas (1989 10 29–1990 09 06)
 6. Algirdas Virbickas, viršininkas (1991 01 01–1991 11 30)
 7. Jakovas Mininas, viršininko pavaduotojas (1954 04 07-1959 09 05, 1960 03 20-1960 07 20)
 8. Nikolajus Šavrovas, viršininko pavaduotojas (1960 07 20-1962 10 30)
 9. Aleksandras Gomyranovas, viršininko pavaduotojas (1962 10 30-1970 02 04)
 10. Nikolajus Briankinas, viršininko pavaduotojas (1970 04 02-1978 08 31)
 11. Stasys Maslauskas, viršininko pavaduotojas (1978 09 01-1982 02 10)
 12. Ivanas Malevičius, viršininko pavaduotojas (1988 05 26-1988 11 10, 1990 06
 13. 18-1991)