Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Tardymo skyrius

Nuo 1944 m. veikusį LSSR NKGB–MGB Tardymo skyrių sudarė jo vadovybė, sekretoriatas, 4 poskyriai. LSSR NKGB–MGB miestų ir apskričių skyrių sudėtyje nuo 1944 m. veikė tardymo poskyriai. Čia buvo tardoma tūkstančiai partizanų, partizanų ryšininkų ir rėmėjų, pogrindinių organizacijų narių. 1954 m. buvo įsteigtas LSSR KGB Tardymo skyrius. Iki 1960 m. vasario jis buvo pavaldus SSSR KGB Tardymo valdybai, vėliau – SSSR KGB Tardymo skyriui. Apie 1959 m. LSSR KGB ir MVD pajėgoms sunaikinus Lietuvos partizaninio pogrindžio struktūrų likučius, labai sumažėjo Tardymo skyriaus veiklos apimtys. 1959 m. pradžioje Tardymo skyriuje dirbo 40 tardytojų; 25 iš jų mokėjo lietuvių kalbą, 5 buvo įgiję aukštąjį teisinį išsilavinimą. Tais pačiais 1959 m. skyriaus darbuotojų skaičius sumažintas iki 24 KGB tardytojų, šis etatų skaičius galiojo iki 1982 m. Nuo tada skyriaus tardytojai dirbo ne tik savo tiesioginį darbą, bet ir dalyvaudavo „profilaktiškai apdorojant“ antisovietiškai nusiteikusius asmenis.

Tardymo skyriuje dirbo šie pareigūnai: skyriaus viršininkas, 1-ojo poskyrio viršininkas (einančio ir skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas), 2-ojo poskyrio viršininkas, 5 vyresnieji tardytojai ypatingai svarbioms byloms, 11 vyresniųjų tardytojų ir 5 tardytojai. Skyriaus 1-asis poskyris tada užsiėmė „Tėvynės išdavikų“, t. y. asmenų, bandžiusių pabėgti iš SSRS, asmenų, II pasaulinio karo metais perėjusių į Vokietijos pusę, asmenų, padėjusių užsienio valstybėms vykdyti Sovietų Sąjungai priešišką veiklą, asmenų, kaltinamų vykdžius antitarybinę agitaciją ar propagandą ir kontrabandininkų tardymu. Skyriaus 2-asis poskyris 8-ojo dešimtmečio pradžioje ir pirmoje pusėje baudžiamąsias bylas vedė asmenims, kaltinamiems sąmokslu užgrobti valdžią, šnipinėjimu, valstybės ar karinės paslapties paviešinimu, teroro, diversinio ar kenkėjiško akto įvykdymu, „riaušių kurstymu“ ir valiutinių operacijų taisyklių pažeidimu. Skyriaus poskyrių viršininkai 8–9-ajame dešimtmetyje asmeniškai tyrė sudėtingiausias ypatingai svarbias bylas. Šios Tardymo skyriaus 1-ojo ir 2-ojo poskyrių funkcijos išliko iš esmės nepakitusios iki pat KGB veiklos Lietuvoje nutraukimo 1991 m.

1967 m. suintensyvėjo Tardymo skyriaus bendradarbiavimas su LSSR KGB periferijos padaliniais, speciali keliolikos tardytojų grupė teikė juridinė pagalba. Nuo 1980 m. LSSR KGB skyrių ir poskyrių vadovai ir operatyviniai darbuotojai pradėjo stažuotis Tardymo skyriuje, pvz. 1982 – 1986 m. čia stažavosi 214 KGB pareigūnų.

Nuo 1969 m. kovo iki 1971 m. spalio Tardymo skyrius iš viso vedė 73 baudžiamąsias bylas, iškeltas 109 asmenims. Daugiausia bylų - 12 (20-iai asmenų) buvo pradėtos dėl antisovietinės agitacijos. Nuo 1969 m. kovo iki 1971 m. spalio skyriaus užbaigtų bylų pagrindu nuteistas 81 asmuo, dar 4 asmenys nukreipti priverstiniam gydymui į psichiatrines ligonines.

7–8-ajame dešimtmetyje Tardymo skyrius dirbo glaudžiai bendradarbiaudamas su LSSR KGB operatyviniais padaliniais (ypač su LSSR KGB 2-ąja (kontržvalgybos) valdyba bei 5-uoju (ideologinės kontržvalgybos) skyriumi) ir LSSR MVD bei LSSR prokuratūros organais. Pvz., 1972 m. tiriant Kaune po Romo Kalantos susideginimo vykusių politinių manifestacijų iniciatorių bylą, buvo sudaryta LSSR KGB–MVD operatyvinė tardymo grupė.

Nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos Tardymo skyrius intensyvino bendradarbiavimą su LSSR periodiniais leidiniais, pastariesiems rengiant spaudai KGB inspiruotus straipsnius, neva „demaskuojančius“ vieną ar kitą disidentą, buvusį 1941 m. Birželio sukilimo dalyvį ar Lietuvos partizaną.

1979 m. Tardymo skyriuje buvo vedama 15 bylų 21-am asmeniui. Teismams 1980–1982 m. perduota 16 skyriaus užbaigtų bylų 38 asmenims; dar 3 asmenys tuo laikotarpiu nukreipti priverstiniam gydymui į psichiatrines įstaigas.

Siekiant pagerinti Tardymo skyriaus darbo organizavimą ir pagerinti KGB tardytojų darbo kontrolę, 1982 m. sausį skyrius buvo suskirstytas į 3 poskyrius. Naujai įsteigtas skyriaus 3-asis poskyris iki pat 1991 m. užsiėmė areštais, kratomis, kriminalistinės technikos taikymu ir tardymo praktikos analize. 1982 m. Tardymo skyriaus etatų sąrašas papildytas skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybe, o nuo 1984 m. skyriuje galėjo dirbti iki 28 asmenų, t. y. 26 KGB karininkai, 1 vertėjas ir 1 mašininkė-stenografistė.

1980–1983 m. Tardymo skyrius vedė iš viso 40 baudžiamųjų bylų 85 asmenims (plg., 1976–1979 m. – 89 baudžiamąsias bylas 161 asmeniui). Tarp skyriaus tuo metu vestų antisovietinių baudžiamųjų bylų daugumą sudarė bylos, pradėtos dėl antisovietinės agitacijos ir bandymo pabėgti ar nelegaliai išvykti iš SSSR.

1983–1984 m. Tardymo skyrius tyrė 8 baudžiamąsias bylas. Tiriamų baudžiamųjų bylų sumažėjo, nes 1983 m. buvo nuteisti daug metų sekti ir tardyti kunigai A. Svarinskas ir S. Tamkevičius. Taip pat LSSR KGB Tardymo skyriaus pareigūnai 8 - 9-ame dešimtmetyje vedė baudžiamąsias bylas Nijolei Sadūnaitei, Baliui Gajauskui, Viktorui Petkui, Algirdui Statkevičiui, Antanui Terleckui, Juliui Sasnauskui, Vytautui Skuodžiui, Povilui Pečeliūnui, Algimantui Andreikai, Jadvygai Bieliauskienei ir daugeliui kitų Laisvės kovų dalyvių, kurie buvo nuteisti.

1987 m. Tardymo skyriuje dirbo 28 KGB pareigūnai, tačiau prasidėjus Atgimimui iškeltų bylų skaičius vis mažėjo, 1988 m. buvo nutraukta daug metų vesta byla dėl pogrindžio leidinio „LKB Kronika“ leidimo ir platinimo.

1991 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai oficialiai nutraukus KGB Lietuvos padalinio veiklą, tų metų spalio–lapkričio mėn. savo veiklą užbaigė ir LSSR KGB Tardymo skyrius.

 

Operatyviniai darbuotojai, sąrašas (.pdf, 66,9 KB)

 

Tardymo skyriaus vadovybė:

  1. Eduardas Kisminas, viršininkas (1954 04-1981 08)
  2. Tomas-Ramutis Lazarevičius, viršininkas (1981 07-1991 10)
  3. Antanas Sūnelaitis, viršininko pavaduotojas (1954 04-1956 09)
  4. Nikolajus Tumancevas, viršininko pavaduotojas (1954 04-1959 09)
  5. Algirdas Jankevičius, viršininko pavaduotojas (1956 09-1973 05)
  6. Vytautas Kažys, viršininko pavaduotojas (1973 05-1986 07)
  7. Viktoras Daugalas, viršininko pavaduotojas (1986 07-1991 10)