Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Naudojamų santrumpų žodynas

ALT – Amerikos lietuvių taryba
AU KGB – KGB įgaliotinio įstaiga miestui ir rajonui
BALF – Bendras Amerikos lietuvių fondas
BATUN – angl. Baltic Appeal to the United Nations – Baltų kreipimasis į Jungtines Tautas
BK – Baudžiamasis kodeksas
BPK – Baudžiamojo proceso kodeksas
DOY – operatyvinių bylų įskaita
DON – operatyvinio stebėjimo byla
DOP – operatyvinio patikrinimo byla
DOR – оperatyvinio ištyrimo ar paieškos byla
DR – veikiantis rezervas
DSP – specialiojo patikrinimo bylos
GBR – greito reagavimo grupė
GDOR – grupinė operatyvinio ištyrimo byla
GO – miesto skyrius
IAO – informacinis–analitinis skyrius
ITK – pataisos darbų kolonija
ITL – pataisos darbų lageris
ITR – užsienio techninė žvalgyba
ITU – pataisos darbų įstaiga
KI – Raudonosios vėliavos institutas
KGB – valstybės saugumo komitetas
LNT – Lietuvos nepriklausomybės talka
LKSM – Lenino komunistinė jaunimo sąjunga
MGB – Valstybės saugumo ministerija
MGB 2 N – kovos su banditizmu (t. y. partizanais) skyrius
MKŠ – tarpregioninė mokykla
MVD – Vidaus reikalų ministerija
NKGB – Valstybės saugumo liaudies komisariatas
NKVD – Vidaus reikalų liaudies komisariatas
NN – išorinis stebėjimas
OO – ypatingasis skyrius
„OP” tarnyba – tarnyba kovai su organizuotu nusikalstamumu
OP – operatyvinis patikrinimas
OSI – angl. The Office of Special Investigations – Specialiųjų tyrimų skyrius prie JAV Teisingumo ministerijos
OUT – operatyvinė - techninė valdyba
PLB – Pasaulio lietuvių bendruomenė
PLJS – Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
PGU – pirmoji vyriausioji valdyba
PGU – „K” valdyba - išorinė kontržvalgyba
PGU „S” valdyba – nelegali žvalgyba
PGU T valdyba – mokslinė techninė žvalgyba
PGU „RT” valdyba (операции на территории СССР) – politinė žvalgyba
PK – susirašinėjimo kontrolė
RK – rajono komitetas
RO – rajono skyrius
UMGB – MGB valdyba
UNKGB – KGB valdyba, KGB srities valdyba
UNKVD – NKVD valdyba
VČ – vyriausybinis ryšys
VGU – antra vyriausioji valdyba
VKŠ – Spalio revoliucijos, raudonosios vėliavos ordinų aukštoji F. Dzeržinskio vardo aukštoji SSRS KGB mokykla
VLIK – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas
VŠR – KGB aukštoji žvalgybos mokykla

 

Svarbiausi terminai (Skaityti daugiau)

1. Asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis - Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienio šalies pilietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje, faktiškai ir sąmoningai veikęs vykdant buvusios SSRS specialiųjų tarnybų užduotis ir pavedimus pagal rašytinį arba nerašytinį įsipareigojimą slapta bendradarbiauti, kai veikla nereglamentuota tarnybos statutais ar darbo įstatymais (agentas, rezidentas, patikimas asmuo, konspiracinių patalpų laikytojas, susitikimų buto laikytojas, neetatinis operatyvinis darbuotojas ar kitas asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis).

2. Agentas - asmuo, slapta (neviešai) bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir vykdęs jų užduotis bei pavedimus.

3. Rezidentas - asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir organizavęs darbą su jam patikėtais agentais bei patikimais asmenimis.

4. Patikimas asmuo - asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir savanoriškai teikęs informaciją apie asmenis ir faktus, dominančius šias tarnybas, taip pat vykdęs jų pavedimus.

5. Konspiracinių patalpų laikytojas - asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir išsinuomojęs patalpas, esančias šių tarnybų žinioje, užtikrindamas sąlygas agentūriniam ir kitam operatyviniam darbui.

6. Susitikimų buto laikytojas - asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir suteikęs gyvenamąsias patalpas šių tarnybų darbui su agentais ir rezidentais bei užtikrinęs tokiam darbui reikalingas konspiracijos sąlygas.

7. Neetatinis operatyvinis darbuotojas - asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir visuomeniniais pagrindais padėjęs specialiųjų tarnybų kontržvalgybinei veiklai bei dirbęs su jam patikėtais agentais, parinkęs patikimus asmenis, taip pat vykdęs kitas užduotis ir pavedimus.

8. Kitas asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis - agento, rezidento, patikimo asmens, konspiracinių patalpų laikytojo, susitikimų buto laikytojo, neetatinio operatyvinio darbuotojo ir kitas funkcijas specialiųjų tarnybų pavedimu atlikęs asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis.

 

Santrumpos iš skyriaus "Pramonės, transporto ir ryšių sektorių kontroliavimas" (ekonomika)

АН – Академия наук – Mokslų akademija
АСУП – автоматизированная система управления предприятием – įmonės automatinio valdymo sistema
АСУ – автоматизированная система управления – automatinio valdymo sistema
АТС – автоматизированнаятелефонная станция – automatinė telefonų stotis
АТТ – автотранспортное предприятие – autotransporto įmonė
АУТР – автоматические устройства технической разведки – techninės žvalgybos automatiniai įrenginiai
АЦП – аналого-цифровой преобразователь – analoginis-skaitmeninis keitiklis
ВЗРИП – Вильнюсский завод радиоизмерительных приборов – Vilniaus radijo matavimo prietaisų gamykla
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи – Visasąjunginė Lenino komunistinio jaunimo sąjunga
ВНГ – Венгерская Народная Республика – Vengrijos Liaudies Respublika
ВНИИРИП – Вильнюсский научный институт радиоизмерительных приборов – Vilniaus radijo matavimo prietaisų mokslinis tyrimo institutas
ВОХП – военная охранапредприятия – sukarinta įmonės apsauga
ВП – военная приёмка – karinis priėmimo skyrius
ГКЭС – Государственная комиссия по электросвязи – Valstybinė elektros ryšių komisija
ГКНТ – Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике – Valstybinis mokslo ir technikos komitetas
ГРП – газорегуляторный пункт – dujų reguliavimo punktas
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту – Savarankiška draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti
ДСП – для служебного пользования – tarnybiniam naudojimui
ЗАС – засекре́чивающая аппарату́ра свя́зи – ryšį įslaptinantiaparatūra
ЭВМ – электронные вычислительные машины – elektroninės skaičiavimo mašinos
ЭНИИМС – Экспериментальный НИИ металлорежущих станков – Eksperimentinis metalo pjovimo staklių mokslinis tyrimo institutas
ЭМП – электромагнитнoe полe – elektromagnetinis laukas
ИВЦ – информационно-вычислительный центр – informacinis skaičiavimo centras
ИЭТ – изделие электронной техники – elektronikos įrenginys
ИКШ – измеритель коэффициента шума – triukšmo koeficiento matavimo prietaisas
ИТР – иностранная техническая разведка – užsienio techninė žvalgyba
ИХХТ – Институт химии и химической технологии – Chemijos ir cheminės technologijos institutas
КБ – конструкторское бюро – konstravimo biuras
КПД – коэффициент полезного действия – naudingumo koeficientas
КПП – контрольно-пропускной пункт – patikrinimo punktas
КПУ – Каунасскийполитехнический институт – Kauno politechnikos institutas
ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость – lengvai užsidegantis skystis
МВТ– Министерство внешней торговли – Užsienio prekybos ministerijos
МЭП– Министерство электронной промышленности – Elektroninės pramonės ministerija
МО – Министерствообороны – Gynybos ministerija
MOБ – мобилизационное отделение – Mobilizacijos poskyris
МПС – Министерство путей сообщения – Susisiekimo ministerija
МПСС – Министе́рство промышленности средств связи – Ryšių ministerija
МРП – Министерство рыбной промышленности – Žuvininkystės pramonės ministerija
МРП – Министерство радиопромышленност – Radijo pramonės ministerija
МСП – Министерствосудостроительной промышленности – Laivų statybos pramonės ministerija
МСТП – Министерство строительства топливных предприятий – Kuro pramonės įmonių statybos ministerija
МТО – материально-техническое обеспечение – materialinis techninis tiekimas
НИИ – институт научных исследований – mokslinio tyrimo institutas
НИЛ – лаборатория научных исследований – mokslinio tyrimo laboratorija
НИР – научно-исследовательская работа – mokslinio tyrimo darbas
НИО – отдел научных исследований – mokslinio tyrimo skyrius
НИС – научно-исследовательский сектор – moksliniotyrimosektorius
НИТИ – институт научно-технологическихисследований – technologinis mokslinio tyrimo institutas
НПО – научно-производственное объединение – mokslinis gamybinis susivienijimas
НТР – научно-техническая разведка – mokslinė techninė žvalgyba
НТИ – научно-техническая информация – mokslinė techninė informacija
НИС – навигационно-информационные системы – navigacinės informacinės sistemos
НИИРИТ – научный институт радиоизмерительных приборов – Radijo matavimo prietaisų mokslinio tyrimo institutas
НИОКP – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы – mokslo tiriamieji, bandomieji konstravimo, technologiniai darbai
НЦЛИ – научный центр лазерных исследований – Mokslinis lazerinių tyrimų centras
ОКБ – опытно-конструкторское бюро – bandomasis konstruktorių biuras
ОКП – опытно-конструкторский отдел – bandomasis konstruktorių skyrius
ОКПП – отдельный контрольно-пропускной пункт – atskiras kontrolinės patikros punktas
ОКР – опытные конструкторские работы – bandomieji konstravimo darbai
ООГП – особо опасные государственные преступники – ypač sunkūs valstybiniai nusikaltėliai
ОТК – отдел технического контроля – techninės kontrolės skyrius
ОТМ – оперативно-технические меры – operatyvinės techninės priemonės
ОТУ – оперативно-техническое управление – Operatyvinė techninė valdyba
ПДТК – постоянно действующаятехническаякомиссия – Nuolat veikianti techninė komisija
ПД ИТР – противодействие иностранным техническим разведкам – priemonės priešmokslinętechninęžvalgybą
ПКБ – проектно-конструкторское бюро – projektavimo konstravimo biuras
ПНР – Польская Народная Республика – Lenkijos Liaudies Respublika
ПП – пропускной пункт – kontrolės punktas
п/я – почтовый ящик – pašto dėžutė
РСО – режимно-секретный отделslaptas režiminis skyrius
РЭА – радиоэлектронная аппаратура – radijo elektronikos prietaisai
СВТТС – специально выделенная телефоннo-телеграфная связь – specialios paskirties telefono-telegrafo ryšys
СДЯВ – сильноде́йствующие ядови́тые вещества́ – stipriai veikiančios nuodingos medžiagos
СЭВ – Совет экономической взаимопомощи – Ekonominės savitarpio pagalbos taryba
СКБ – специальное конструкторское бюро – specialus konstravimo biuras
СКБП – специальное конструкторско-технологическое бюро – specialus konstravimotechnologijosbiuras
СМТР – служебные междугородние телефонные переговоры – tarnybiniai tarpmiestiniai telefoniniai pokalbiai
ССС ПИ – волоконно-оптическая система связи и передачи информации – ryšio ir informacijos perdavimooptinių skaidulųtechnologijomissistema
СТП – стандарты предприятия – įmonės standartai
ШТЗ – Шяуляйский телевизионный завод – Šiaulių televizorių gamykla
ТЗ – техническое задание – techninės užduotys
ТЭЦ – тепловая электростанция – šiluminė elektrinė
ТТЗ – тактическо-техническое задание – taktinės techninės užduotys
TTX – тактико-технические характеристики – taktinės techninės charakteristikos
УБХСС – Управление по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией – Kovos su socialistinės nuosavybės grobimu ir spekuliacija valdyba
УВД – управление внутренних дел – Vidaus reikalų valdyba
ФРГ – Федеративная Республика Германии – Vokietijos FederacinėRespublika
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь – skaitmeninis analoginis keitiklis
ЦКБ – центральное конструкторское бюро – Centrinis konstravimo biuras
ЦКТИС – Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта – Centrinis laivų remonto konstravimo technologijų institutas
ЧССР – Чехословацкая Социалистическая Республика – Čekoslovakijos Liaudies Respublika